Interpelacje

VIII Kadencja Sejmu (obecna)

 1. Interpelacja w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 2. Interpelacja w sprawie planów utworzenia Akademii Sztuki Wojennej
 3. Interpelacja w sprawie szczepionek na ospę wietrzną i ich dystrybucji oraz świadomości obywateli na temat szczepień ochronnych
 4. Interpelacja w sprawie stanu polskich parafii garnizonowych
 5. Interpelacja w sprawie regulacji stosowania sekundników sygnalizacji świetlnej
 6. Interpelacja w sprawie likwidacji programów ochrony jakości powietrza w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 7. Interpelacja w sprawie zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 8. Interpelacja w sprawie proponowanego utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej
 9. Interpelacja w sprawie związków metropolitalnych
 10. Interpelacja w sprawie jakości powietrza
 11. Interpelacja w sprawie ustawy Prawo Łowieckie
 12. Interpelacja w sprawie ujęcia modernizacji linii kolejowej nr 276 na odcinku Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki na podstawowej liście zadań do realizacji w latach 2014-2023
 13. Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o ochronie zwierząt
 14. Interpelacja w sprawie wprowadzenia norm regulujących jakość posiłków podawanych w szpitalach
 15. Interpelacja w sprawie powstania centrum naukowo-badawczo-rozwojowego na terenie byłego lotniska wojskowego w Oleśnicy
 16. Interpelacja ws. braku nowych regulacji Ministerstwa Środowiska dotyczących prowadzenia mechaniczno­-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagań dla odpadów powstających z ww. procesów.
 17.  Interpelacja ws. powołania podkomisji, w celu zbadania przyczyny katastrofy polskiego samolotu państwowego w dniu 10 kwietnia 2010 r.
 18. Interpelacja ws. projektu Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 19. Interpelacja ws. dostosowania drogi krajowej nr 25 do zasad bezpieczeństwa drogowego
 20. Interpelacja w sprawie braku rozporządzeń do ustawy o związkach metropolitalnych
 21. Interpelacja w sprawie szkolnictwa zawodowego
 22. Interpelacja w sprawie zaangażowania Wojska Polskiego w transport pomnika na trasie Kraków – Poznań
 23. Interpelacja w sprawie loterii pieniężnych i fantowych przeprowadzanych na portalach społecznościowych
 24. Interpelacja w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 25. Interpelacja w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 26. Interpelacja w sprawie programu “Rodzina 500+”
 27. Interpelacja w sprawie działań dotyczących poprawy jakości powietrza
 28. Interpelacja w sprawie zmian w systemie edukacji
 29. Interpelacja w sprawie statusu prawnego osób poruszających się na rolkach
 30. Interpelacja w sprawie powstania Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Politechniki Wrocławskiej na terenie byłego lotniska wojskowego w Oleśnicy
 31. Interpelacja w sprawie zniesienia obowiązku uzyskania zgody na usunięcie drzew, opłat za ich usuwanie oraz kar administracyjnych za nielegalną wycinkę
 32. Interpelacja w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
 33. Interpelacja w sprawie planów zlikwidowania tzw. sekundników
 34. Interpelacja w sprawie linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów
 35. Interpelacja w sprawie zaostrzenia kar dla osób znęcających się nad zwierzętami
 36. Interpelacja w sprawie zniesienia limitu wydatków na cele reprezentacyjne i okolicznościowe w Ministerstwie Obrony Narodowej
 37. Interpelacja w sprawie nowego projektu ustawy o związkach metropolitalnych
 38. Interpelacja w sprawie zmiany statutów spółek podległych Polskiej Grupie Zbrojeniowej SA

VII Kadencja Sejmu

 1. Interpelacja w sprawie konieczności poszerzenia skrzyżowania AOW i drogi krajowej nr 8 o jeden pas ruchu w miejscowości Mirków
 2. Interpelacja w sprawie proponowanych zmian do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 3. Interpelacja w sprawie przesunięcia budowy odcinka drogi ekspresowej S5 Wrocław – Poznań na listę inwestycji realizowanych po 2013 r. w ramach “Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”
 4. Interpelacja w sprawie wprowadzenia bezbiletowych przejazdów dla funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad przestrzeganiem ładu i porządku w środkach publicznego transportu zbiorowego przewoźników kolejowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Interpelacja w sprawie możliwości nowelizacji obowiązującego prawa pogrzebowego
 6. Interpelacja w sprawie wprowadzenia systemu poboru opłat za przejazd na drogach krajowych przechodzących w obrębie granic miast
 7. Interpelacja w sprawie wątpliwości powstałych wokół podpisania przez Polskę porozumienia ACTA
 8. Interpelacja w sprawie poszerzenia regulacji dotyczących członków personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu lotniczego, którzy nie podlegają badaniom lotniczo-lekarskim
 9. Interpelacja w sprawie unifikacji koloru taksówek w obrębie gmin miejskich
 10. Interpelacja w sprawie traktowania opłat pobieranych przez uczelnie za powtarzanie przedmiotów i za studia zaoczne jako przychodu incydentalnego niemającego wpływu na dotację w ramach programów operacyjnych UE
 11. Interpelacja w sprawie działalności witryn internetowych zajmujących się obrotem pozaaptecznym po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne
 12. Interpelacja w sprawie traktowania wykupu jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, jako kosztu uzyskania przychodu przez podmioty, których celem statutowym jest działalność naukowa
 13. Interpelacja w sprawie badań finansów publicznych pod kątem wprowadzenia jednolitej 18% stawki liniowej podatku dochodowego od osób fizycznych
 14. Interpelacja w sprawie pozyskania danych dotyczących ilości pracowników należących do związków zawodowych, którzy są zatrudnieni na etatach w spółkach Skarbu Państwa 
 15. Interpelacja w sprawie uwag do projektu ustawy Prawo energetyczne, będących rezultatem przeprowadzonych konsultacji społecznych 
 16. Interpelacja w sprawie ekokonwersji części zadłużenia, które kraje rozwijające się mają względem Polski
 17. Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji samorządowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej o adresy poczty elektronicznej radnych 
 18. Interpelacja w sprawie ewentualnych zmian wysokości maksymalnych stawek opłat za czynności notarialne 
 19. Interpelacja w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących finansowania przejazdów służbowych funkcjonariuszy służb porządkowych krajów UE, sprawujących nadzór we współpracy z funkcjonariuszami polskich służb porządkowych nad przestrzeganiem ładu i porządku
 20. Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wprowadzającej regulacje uprawniające funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad przestrzeganiem ładu i porządku w środkach publicznego transportu zbiorowego przewoźników kolejowych na terenie Polski do bezbiletowych przejazdów 
 21. Interpelacja w sprawie finansowania sportu niepełnosprawnych 
 22. Interpelacja w sprawie weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych, od których uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych 
 23. Interpelacja w sprawie respektowania ulg komunikacyjnych przysługujących osobom niewidomym na mocy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
 24. Interpelacja w sprawie kryteriów udzielania zamówienia publicznego na prace intelektualne – w tym na prace projektowe 
 25. Interpelacja w sprawie utworzenia Polskiego Związku Sportowego Karate i Kendo 
 26. Interpelacja w sprawie rocznych wpływów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i innych podatków odprowadzanych przez notariuszy
 27. Interpelacja w sprawie interpretacji przepisów dotyczących podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania olejów smarowych
 28. Interpelacja w sprawie planowanych poprawek do ustawy o zbiórkach publicznych
 29. Interpelacja w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa na Rzecz Otwartych Rządów
 30. Interpelacja w sprawie wprowadzenia podatku katastralnego
 31. Interpelacja w sprawie demonopolizacji polskich związków sportowych
 32. Interpelacja w sprawie przewidywanej likwidacji tzw. etatów związkowych w spółkach handlowych, w tym w spółkach posiadających pakiet większościowy Skarbu Państwa oraz w sferze budżetowej
 33. Interpelacja w sprawie implementacji europejskiej dyrektywy dot. homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych
 34. Interpelacja w sprawie implementacji europejskiej dyrektywy dotyczącej homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych
 35. Interpelacja w sprawie utworzenia funduszy zabezpieczeń turystycznych
 36. Interpelacja w sprawie obowiązku wielokrotnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne
 37. Interpelacja w sprawie prowadzonych obecnie prac nad złagodzeniem przepisów w zakresie konieczności odprowadzania podatku VAT i PIT bez względu na otrzymane płatności od kontrahenta
 38. Interpelacja w sprawie utworzenia klastrów naukowych łączących biznes z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce
 39. Interpelacja w sprawie proponowanych założeń formuły przetargowej
 40. Interpelacja w sprawie problemu “szarej strefy” w branży motoryzacyjnej
 41. Interpelacja w sprawie doprecyzowania założeń proponowanych zmian w kwestii demonopolizacji polskich związków sportowych
 42. Interpelacja w sprawie nadużyć przy ubieganiu się o rentę rodzinną w przypadku młodzieży uczącej się do 25-tego roku życia
 43. Interpelacja w sprawie potrzeby wprowadzenia skutecznej edukacji zawodowej
 44. Interpelacja w sprawie wprowadzenia wymogu wyznaczenia dodatkowego pasa ruchu dla samochodów ciężarowych na drogach krajowych i wojewódzkich, w miejscach podatnych na tworzenie się czasowego zatrzymania ruchu drogowego lub jego spowolnienie
 45. Interpelacja w sprawie kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa z tytułu finansowania przejazdów funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad przestrzeganiem ładu i porządku w środkach publicznego transportu zbiorowego
 46. Interpelacja w sprawie uczestnictwa polskich żołnierzy w prowadzonych przez armię kanadyjską na Litwie manewrach “Maple Arch”
 47. Interpelacja w sprawie nadużyć w nagradzaniu urzędników skarbowych przez dyrektorów izb skarbowych
 48. Interpelacja w sprawie propozycji przedstawicieli branży recyklingu mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego
 49. Interpelacja w sprawie reorganizacji Straży Granicznej na południu Polski
 50. Interpelacja w sprawie bezpodstawnych wezwań przez nieuczciwe przedsiębiorstwa do uiszczenia opłaty rejestracyjnej od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 51. Interpelacja w sprawie doprecyzowania przepisów chroniących prawa konsumentów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 52. Interpelacja w sprawie zmian w organizacji egzaminu na prawo jazdy
 53. Interpelacja w sprawie złagodzenia obowiązku ewidencjonowania przez przedsiębiorców prezentów o małej wartości
 54. Interpelacja w sprawie możliwości kontynuacji projektu “Moje boisko – Orlik 2012”
 55. Interpelacja w sprawie możliwości przekazywania przez przedsiębiorców 1% podatku CIT dla najlepszych jednostek naukowych przy rozliczeniach podatkowych
 56. Interpelacja w sprawie warunków otrzymania wydłużonego urlopu wychowawczego
 57. Interpelacja w sprawie demonopolizacji Aeroklubu Polskiego
 58. Interpelacja w sprawie przychodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych
 59. Interpelacja w sprawie domiaru akcyzy dla sprzedawców olejów opałowych, stosowanego jako sankcja podatkowa
 60. Interpelacja w sprawie finansowania programu infrastrukturalnego “Orlik Plus”
 61. Interpelacja w sprawie zagrożeń, jakie niesie ze sobą technologia transakcji zbliżeniowych
 62. Interpelacja w sprawie planowanych zmian w Ordynacji podatkowej mających na celu rozszerzenie kontroli nad podatnikiem
 63. Interpelacja w sprawie wprowadzenia rozwiązań mających na celu zwiększenie liczby specjalistów medycyny sportowej w Polsce
 64. Interpelacja w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów regulujących sprzedaż alkoholu przez sklepy internetowe
 65. Interpelacja w sprawie przepisów przejściowych do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 66. Interpelacja w sprawie ochrony wizerunku i pozycji rynkowej polskiej żywności w krajach Unii Europejskiej
 67. Interpelacja w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w kryteriach kwalifikacji do programu “Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc”
 68. Interpelacja w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych przez GUS oraz konsekwencji stosowania określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, stawek podatku VAT
 69. Interpelacja w sprawie wykorzystywania kont bankowych zakładanych przez Internet do celów przestępczych
 70. Interpelacja w sprawie propozycji utrzymania zerowej stawki akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG)
 71. Interpelacja w sprawie zasad rozliczania podatków przez inkubatory przedsiębiorczości
 72. Interpelacja w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 73. Interpelacja w sprawie konieczności wprowadzenia odrębnych regulacji w zakresie wydawania decyzji środowiskowych dotyczących mikrobrowarów
 74. Interpelacja w sprawie konieczności wprowadzenia procedur mających na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności i prowadzenia tzw. małych browarów
 75. Interpelacja w sprawie budżetu, wpływów oraz kosztów funkcjonowania Centralnego Ośrodka Informatyki
 76. Interpelacja w sprawie zamiaru pozbawienia absolwentów 2,5-letnich niestacjonarnych studiów prawa możliwości przystępowania do aplikacji prawniczych
 77. Interpelacja w sprawie pozyskania danych dotyczących liczby pracowników będących członkami zakładowej organizacji pracy, którym przysługują uprawnienia na mocy art. 31 ustawy o związkach zawodowych zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
 78. Interpelacja w sprawie propozycji wprowadzenia przepisów zezwalających na sprzedaż niskoprocentowego alkoholu w lokalach gastronomicznych na dworcach kolejowychInterpelacja w sprawie pozyskania danych dotyczących liczby pracowników będących członkami zakładowej organizacji pracy, którym przysługują uprawnienia na mocy art. 31 ustawy o związkach zawodowych
 79. Interpelacja w sprawie wprowadzenia dożywotniego zakazu stadionowego
 80. Interpelacja w sprawie prac nad regulacjami dotyczącymi sprzedaży alkoholu przez sklepy internetowe
 81. Interpelacja w sprawie odejścia od rozwiązania nakładającego na bogatsze gminy obowiązku dokonywania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej tzw. janosikowego

VI Kadencja

 1. Interpelacja w sprawie obowiązku ubezpieczeń społecznych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbywających staż na podstawie umów stażowych zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym, studentem a tzw. pracodawcą w ramach projektu: Uniwersytet Ekonomiczny kuźnią kadr menadżerskich dla opartej na wiedzy gospodarki
 2. Interpelacja w sprawie uchwały władz Litwy godzącej w interesy polskich szkół na Litwie
 3. Interpelacja w sprawie obowiązku składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego comiesięcznych zestawień oświadczeń otrzymywanych od nabywców paliw przeznaczonych na cele opałowe
 4. Interpelacja w sprawie włączenia lotniska w Oleśnicy do wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego
 5. Interpelacja w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych, w szczególności opłat za przejazd autostradową obwodnicą Wrocławia A8 na odcinku węzeł Pawłowice – węzeł Nowa Wieś Wrocławska dla samochodów osobowych poruszających się w ruchu tranzytowym
 6. Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę przepisów dotyczących finansowania przejazdów służbowych funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad przestrzeganiem ładu i porządku w środkach publicznego transportu zbiorowego przewoźników kolejowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę przepisów dotyczących finansowania przejazdów służbowych funkcjonariuszy służb porządkowych krajów UE sprawujących nadzór we współpracy z funkcjonariuszami polskich służb porządkowych nad przestrzeganiem ładu i porządku w środkach transportu publicznego przewoźników kolejowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Interpelacja w sprawie zwolnienia szkół wyższych z obowiązku płacenia podatku VAT w związku z organizacją konferencji naukowych
 9. Interpelacja w sprawie odliczenia podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą, świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i sprzedażą praw związanych z tą działalnością przez szkoły wyższe
 10. Interpelacja w sprawie skutków podatkowych związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przez zakłady ubezpieczeń
 11. Interpelacja w sprawie kwalifikacji przychodów osiąganych przez sędziów sportowych
 12. Interpelacja w sprawie opodatkowania podatkiem VAT premii od obrotu
 13. Interpelacja w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
 14. Interpelacja w sprawie tymczasowej ochrony patentowej
 15. Interpelacja w sprawie projektu wprowadzenia sądów patentowych
 16. Interpelacja w sprawie przeniesienia z listy rezerwowej Programu Operacyjnego “Innowacyjna gospodarka” projektu systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie ryzykiem powodziowym
 17. Interpelacja w sprawie przystosowania dróg kolejowych tranzytowych do transportu intermodalnego
 18. Interpelacja w sprawie przyspieszenia wykonywania map przeciwpowodziowych terenów najbardziej zagrożonych
 19. Interpelacja w sprawie powołania urzędu Rzecznika Praw Podatnika
 20. Interpelacja w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych
 21. Interpelacja w sprawie budowy boisk we Lwowie w ramach projektu “Moje boisko – Orlik 2012”
 22. Interpelacja w sprawie wymogu podpisywania faktur elektronicznych bezpiecznym podpisem elektronicznym
 23. Interpelacja w sprawie rozporządzenia o szczególnych zasadach odbudowy na terenach objętych (dotkniętych) powodzią
 24. Interpelacja w sprawie rozporządzenia o szczególnych zasadach odbudowy na terenach objętych (dotkniętych) powodzią
 25. Interpelacja w sprawie opracowywania map terenów zalewowych na wniosek gminy przez regionalne zarządy gospodarki wodnej
 26. Interpelacja w sprawie szczególnych zasad przyznawania przez gminy pomocy poszkodowanym na terenach dotkniętych powodzią
 27. Interpelacja w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy dla osób powracających z urlopu macierzyńskiego
 28. Interpelacja w sprawie idei organizacji w Polsce imprezy sportowej o znaczeniu międzynarodowym World Games
 29. Interpelacja w sprawie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 30. Interpelacja w sprawie zwiększenia kwoty na realizację inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
 31. Interpelacja w sprawie problemu zapewnienia świadczeń pielęgniarskich w domach pomocy społecznej
 32. Interpelacja w sprawie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 33. Interpelacja w sprawie przekazania przyznanej dotacji na budowę i wyposażenie hali sportowej i pływalni w Akademii Rolniczej w Lublinie (zadanie nr 651)
 34. Interpelacja w sprawie budowy nowego odcinka linii kolejowej Wrocław-Żerniki – nowy port lotniczy
 35. Interpelacja w sprawie rezerwacji terenów pod kolej dużych prędkościInterpelacja w sprawie rezerwacji terenów pod kolej dużych prędkości
 36. Interpelacja w sprawie ułatwień w głosowaniu przez osoby niewidome
 37. Interpelacja w sprawie uproszczonej księgowości w stowarzyszeniach
 38. Interpelacja w sprawie opłat za zmianę wpisu do KRS przez stowarzyszenia
 39. Interpelacja w sprawie przepisów przejściowych dotyczących jednego okienka
 40. Interpelacja w sprawie wniosków o wydanie paszportu
 41. Interpelacja w sprawie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1
 42. Interpelacja w sprawie propozycji zmian do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów
 43. Interpelacja w sprawie planowanych zmian przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych w zakresie badań technicznych pojazdów
 44. Interpelacja w sprawie propozycji zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do ustawy m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach mających na celu udoskonalenie funkcjonowania stacji diagnostycznych poprzez wprowadzenie obowiązkowego monitoringu
 45. Interpelacja w sprawie klasyfikacji działalności gospodarczej
 46. Interpelacja w sprawie opłat za szczegółowy billing w formie elektronicznej
 47. Interpelacja w sprawie numeru ewidencji podatkowej VAT-UE
 48. Interpelacja w sprawie możliwości dołączenia polskiej instrukcji obsługi przy odprawie celnej
 49. Interpelacja w sprawie wydawania tymczasowego zaświadczenia o uprawnieniach do kierowania pojazdami
 50. Interpelacja w sprawie wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 51. Interpelacja w sprawie przenoszenia numerów telefonicznych w ramach jednej sieci komórkowej
 52. Interpelacja w sprawie zabezpieczeń podczas transportu paliwa liniami kolejowymi
 53. Interpelacja w sprawie graniczenia sprzedaży złomu przez PKP
 54. Interpelacja w sprawie obowiązku tworzenia odrębnego funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości w ramach spółdzielni mieszkaniowej, na mocy znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 55. Interpelacja w sprawie egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze
 56. Interpelacja w sprawie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej
 57. Interpelacja w sprawie wprowadzenia leasingu mieszkaniowego i jego wsparcia przez budżet państwa
 58. Interpelacja w sprawie odpłatności znieczulenia przy porodzie
 59. Interpelacja w sprawie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym przepisu precyzującego pojazdy wykorzystujące gaz płynny LPG
 60. Interpelacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących pośredników w obrocie gazem LPG
 61. Interpelacja w sprawie ujednolicenia określenia gazu płynnego w przepisach
 62. Interpelacja w sprawie ustawy o podatku akcyzowym
 63. Interpelacja w sprawie przyjęcia pełnej i spójnej definicji budowli w przepisach podatkowych
 64. Interpelacja w sprawie ujednolicenia stawek akcyzy od płynnych i ciekłych paliw grzewczych
 65. Interpelacja w sprawie zwiększenia ulg na przejazdy PKP dla studentów
 66. Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę lokali mieszkalnych w sytuacji, gdy najemcy lokali nie skorzystali z możliwości nabycia ich od ANR w ramach przysługującego im pierwszeństwa
 67. Interpelacja w sprawie realizacji przez ANR budownictwa mieszkaniowego celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemców, którzy dotychczas nie mieli możliwości skorzystania z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego
 68. Interpelacja w sprawie wprowadzenia instrumentu zamiany nieruchomości będących w czynnej umowie dzierżawy   
 69. Interpelacja w sprawie działalności informacyjnej i promocyjnej wśród młodzieży szkolnej nowych form służby wojskowej oraz warunków naboru i jej pełnienia
 70. Interpelacja w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia
 71. Interpelacja w sprawie zwiększenia możliwości finansowych spółkom celowym powstałym w celu przygotowania i wykonywania przedsięwzięć Euro 2012  
 72. Interpelacja w sprawie objęcia specjalistycznych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu programem certyfikowanych szkoleń dla dyrektorów placówek służby zdrowia
 73. Interpelacja w sprawie wprowadzenia do nowych biometrycznych dowodów osobistych danych uwzględniających grupę krwi obywateli
 74. Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 75. Interpelacja w sprawie sprecyzowania przepisów przejściowych po likwidacji od 1 stycznia 2009 r. ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości
 76. Interpelacja w sprawie wprowadzenia organu nadzoru budowlanego zamiast wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg 
 77. Interpelacja w sprawie przekazywania zadań związanych z Euro 2012 prezydentom miast przez wojewodów
 78. Interpelacja w sprawie propozycji zmiany w ustawie o drogach publicznych ułatwiającej realizację inwestycji związanych z Euro 2012
 79. Interpelacja w sprawie możliwości dokończenia już rozpoczętych inwestycji Euro 2012 dotychczasowym trybem
 80. Interpelacja w sprawie uproszczenia trybu nabywania nieruchomości dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012
 81. Interpelacja w sprawie ustawy o podatku tonażowym
 82. Interpelacja w sprawie uwzględnienia w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury automatycznego odrolnienie gruntów rolnych znajdujących się w obrębie miast
 83. Interpelacja w sprawie wysokich kosztów ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez członków środowiska artystycznego
 84. Interpelacja w sprawie zniesienia opodatkowania ubezpieczeń zdrowotnych płaconych przez pracodawcę za pracownika
 85. Interpelacja w sprawie niewpisania (grupy chorób) nieswoistego zapalenia jelit na listę chorób przewlekłych
 86. Interpelacja w sprawie przywrócenia opodatkowania gruntów pod sztucznymi zbiornikami wodnymi (utworzonymi poprzez spiętrzenie wód płynących) wykorzystywanymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 87. Interpelacja w sprawie zmiany sposobu przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)
 88. Interpelacja w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na terenie miasta Wrocławia w obrębie Kleciny oraz Wojszyc
 89. Interpelacja w sprawie najmu lokali handlowych i gastronomicznych na wrocławskim Dworcu Głównym PKP
 90. Interpelacja w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych przez komorników sądowych podczas pobierania opłat za czynności egzekucyjne
 91. Interpelacja w sprawie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 92. Interpelacja w sprawie zwolnienia osób prawnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego od dywidendy

Interpelacja w sprawie rocznych wpływów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i innych podatków odprowadzanych przez notariuszy

Interpelacja w sprawie interpretacji przepisów dotyczących podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania olejów smarowych

Interpelacja w sprawie planowanych poprawek do ustawy o zbiórkach publicznych

Interpelacja w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa na Rzecz Otwartych Rządów

Interpelacja w sprawie wprowadzenia podatku katastralnego

Interpelacja w sprawie demonopolizacji polskich związków sportowych

Interpelacja w sprawie przewidywanej likwidacji tzw. etatów związkowych w spółkach handlowych, w tym w spółkach posiadających pakiet większościowy Skarbu Państwa oraz w sferze budżetowej

 Interpelacja w sprawie implementacji europejskiej dyrektywy dot. homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych

Interpelacja w sprawie implementacji europejskiej dyrektywy dotyczącej homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych

Interpelacja w sprawie utworzenia funduszy zabezpieczeń turystycznych

Interpelacja w sprawie obowiązku wielokrotnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Interpelacja w sprawie prowadzonych obecnie prac nad złagodzeniem przepisów w zakresie konieczności odprowadzania podatku VAT i PIT bez względu na otrzymane płatności od kontrahenta

Interpelacja w sprawie utworzenia klastrów naukowych łączących biznes z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce

Interpelacja w sprawie proponowanych założeń formuły przetargowej

Interpelacja w sprawie problemu “szarej strefy” w branży motoryzacyjnej

Interpelacja w sprawie doprecyzowania założeń proponowanych zmian w kwestii demonopolizacji polskich związków sportowych

Interpelacja w sprawie nadużyć przy ubieganiu się o rentę rodzinną w przypadku młodzieży uczącej się do 25-tego roku życia

70. Interpelacja w sprawie propozycji utrzymania zerowej stawki akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG)

71. Interpelacja w sprawie zasad rozliczania podatków przez inkubatory przedsiębiorczości

72. Interpelacja w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

73. Interpelacja w sprawie konieczności wprowadzenia odrębnych regulacji w zakresie wydawania decyzji środowiskowych dotyczących mikrobrowarów

74. Interpelacja w sprawie konieczności wprowadzenia procedur mających na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności i prowadzenia tzw. małych browarów

75. Interpelacja w sprawie budżetu, wpływów oraz kosztów funkcjonowania Centralnego Ośrodka Informatyki

76. Interpelacja w sprawie zamiaru pozbawienia absolwentów 2,5-letnich niestacjonarnych studiów prawa możliwości przystępowania do aplikacji prawniczych

77. Interpelacja w sprawie pozyskania danych dotyczących liczby pracowników będących członkami zakładowej organizacji pracy, którym przysługują uprawnienia na mocy art. 31 ustawy o związkach zawodowych zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

78. Interpelacja w sprawie propozycji wprowadzenia przepisów zezwalających na sprzedaż niskoprocentowego alkoholu w lokalach gastronomicznych na dworcach kolejowych

79. Interpelacja w sprawie pozyskania danych dotyczących liczby pracowników będących członkami zakładowej organizacji pracy, którym przysługują uprawnienia na mocy art. 31 ustawy o związkach zawodowych

80. Interpelacja w sprawie wprowadzenia dożywotniego zakazu stadionowego

81. Interpelacja w sprawie prac nad regulacjami dotyczącymi sprzedaży alkoholu przez sklepy internetowe

82. Interpelacja w sprawie odejścia od rozwiązania nakładającego na bogatsze gminy obowiązku dokonywania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej tzw. janosikowego